Onderwijsovereenkomst

Om toegang te verkrijgen tot het afgeschermde leeraanbod van Hupper dienen Hupper coins te worden aangekocht. Met deze Hupper coins kunnen colleges uit het aanbod van Hupper worden geactiveerd en gevolgd. Door Hupper coins aan te kopen ga je een gebruikers-/onderwijsovereenkomst aan met Hupper en ga je akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden, alsook de algemene voorwaarden die hierop van toepassing zijn.

1. Hupper coins

Om een college uit het aanbod van Hupper te activeren, heb je 10 Hupper coins nodig. De prijs die je betaalt voor de Hupper coins, is de prijs die op het moment van jouw aankoop op de website staat vermeld (zie www.hupper.nl/prijzen). Op de dag waarop deze onderwijsovereenkomst voor het laatst is gewijzigd zijn onderstaande prijzen van toepassing:

Aantal Hupper coins Prijs
10 € 59
20 € 110
50 € 245

Er zijn geen bijkomende (studie)kosten. Aangekochte Hupper coins blijven voor onbepaalde tijd geldig. Inwisselen van aangekochte Hupper coins tegen geld, of overdragen van Hupper coins aan derden is niet mogelijk. Handel in Hupper coins is niet toegestaan.

2. College

Ieder college bestaat uit tien lessen, een tentamen en aanvullend lesmateriaal. Eenmaal geactiveerd blijft een college voor onbepaalde tijd toegankelijk. De lessen kun je onbeperkt starten, stoppen en weer hervatten, ook na afronding van het tentamen.

Een college bevat twee tentamenmogelijkheden. Je bent geslaagd wanneer je minsten 60% van de vragen juist hebt beantwoord. Ben je de eerste keer geslaagd, dan vervalt de tweede mogelijkheid. Wanneer je het eerste tentamen tussentijds afbreekt of onverhoopt lager scoort dan 60%, heb je recht op één hertentamen. Aan een (her)tentamen is geen deadline verbonden. Een tentamen kan op een voor jou gewenst moment worden afgelegd.

Het aanvullend studiemateriaal varieert per college en kan aan verandering onderhevig zijn doordat het deels bestaat uit verwijzingen naar content van derden (bijvoorbeeld artikelen of Youtube-video’s). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Certificaat

Het met goed gevolg afleggen van een tentamen (score 60% of hoger) geeft recht op het Hupper certificaat. Dit certificaat is na afronding te downloaden op de resultatenpagina en profielpagina. Het Hupper certificaat geeft recht op studiepunten behorende bij de accreditaties die gelden op het moment van jouw afronding van het tentamen. Hupper tracht het overzicht van accreditaties continu en zo goed als mogelijk bij te werken (zie www.hupper.nl/accreditaties), echter er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Controleer de accreditatiestatus bij de betreffende beroepsorganisatie.

4. Gegevens

Vóórafgaand aan het tentamen dienen waarheidsgetrouwe persoonsgegevens te zijn ingevuld op de profielpagina. Bij een voldoende resultaat worden deze gegevens gekoppeld aan het certificaat. De gegevens worden door ons systeem geregistreerd en ons team gecontroleerd om fraude te voorkomen. Bij vermoeden van fraude behoudt Hupper zich het recht voor een certificaat ongeldig te verklaren en accrediterende organen hierover in te lichten.

5. Beschermde content

Het recht van het volgen van een geactiveerd college is voorbehouden aan de accounthouder. Het is niet toegestaan meerdere personen gebruik te laten maken van één account of een college te tonen aan meerdere personen.

Het materiaal dat bij Hupper getoond en gebruikt wordt is in eigendom van Hupper en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Hupper.

6. Duur en beëindiging

Deze onderwijsovereenkomst geldt totdat deze wordt beëindigd. Je kunt deze onderwijsovereenkomst op elk moment beëindigen door per e-mail contact met ons op te nemen en jouw identiteit als accounthouder en intentie tot beëindiging kenbaar te maken.

Bij overtreding van bepaling 1, 4 en 5, behoudt Hupper zich het recht voor om jouw recht tot toegang tot jouw gebruikersaccount op elk gewenst moment te beperken of op te schorten, alsook behoudt Hupper zicht het recht voor deze overeenkomst te beëindigen.

Bij beëindiging van deze overeenkomst gaat Hupper over tot verwijdering van het account en vervalt jouw toegang tot reeds aangeschafte Hupper coins, reeds geactiveerde colleges en reeds verkregen certificaten. Beëindiging van deze overeenkomst geeft geen recht op terugbetaling van eventuele aangekochte Hupper coins.

7. Annulering en restitutie

Na aankoop van Hupper coins, heb je maximaal 14 dagen bedenktijd. In die periode kun je per e-mail contact met ons opnemen en jouw identiteit als accounthouder en verzoek tot restitutie kenbaar maken. Het bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op de rekening waarmee de Hupper coins zijn aangekocht.

De bedenktijd en het recht op restitutie komt direct te vervallen op het moment dat je met de aangekochte Hupper coins een of meerdere colleges activeert en daarmee automatisch gebruikmaakt van het afgeschermde leeraanbod en bijbehorende onderwijsdiensten.

8. Wijzigingen

Hupper mag alle aspecten van de website op elk gewenst moment wijzigen of opschorten, inclusief de beschikbaarheid van enige functie, database of content, zonder enige voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

Hupper behoudt zich het recht voor om de onderwijsovereenkomst (tussentijds) te wijzigen of aan te passen, met onmiddellijke ingang, op het moment van bekendmaking op de website. Jouw gebruik van de website na een dergelijke bekendmaking geeft je bindende acceptatie aan van de voorwaarden en bepalingen in deze onderwijsovereenkomst, inclusief alle door Hupper gemaakte wijzigingen en aanpassingen, zoals hierboven is toegestaan. Als op enig moment de voorwaarden en bepalingen in deze onderwijsovereenkomst niet langer aanvaardbaar zijn voor jou, dien je het gebruik van de website onmiddellijk te staken.

Waalwijk, 01 mei 2023